PRAVILNIK JUNIORSKE SEKCIJE ZDRUŽENJA
ZASAVSKIH GOJITELJEV MALIH ŽIVALI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik je v skladu s pravili Slovenske zveze društev gojiteljev pasemskih malih
živali in Pravilniku o delu sekcij SZDGPMŽ, ki ga bo upoštevala tudi sekcija Junior
ZZGMŽ.

S tem pravilnikom se določajo:
- namen in naloge sekcije
- članstvo
- mandatna doba
- delovanje sekcije

2. člen

Juniorska sekcija ni pravna oseba zasebnega prava.

3. člen

Sekcija s svojim namenom, nalogami, cilji in delom uresničuje namen in naloge
ZZGMŽ in SZDGPMŽ.

4. člen

Delo sekcije je javno. Svoje člane obvešča:
- z vabili in zapisniki,
- z objavo novic na spletni strani društva

5. člen

Sekcija deluje na območju SZDGPMŽ. Sekcija ima svojega vodjo – vodjo sekcije Junior.

2. NAMEN IN NALOGE

6. člen

Namen sekcije je vsestranko pospeševanje kakovostne vzgoje vseh vrst in pasem malih
živali pri najmlajših gojiteljih.
Sekcija dosega svoj namen tako, da:

- skrbi za množičnost in priljubljenost gojenja malih pasemskih živali pri mladini
- pripravlja in prireja predavanja o:
*gojitvi
*negi
*pomenu pasemskih živali
- organizira promocijske razstave po šolah in vrtcih
- pomaga in sodeluje pri organizaciji razstav ZZGMŽ

7. člen

Sekcija izvaja svoje naloge:
- s tem, da sodeluje s sekcijami regijskih zvez, društev in klubov
- z lastnim razvojem
- skrbi za ohranitev slovenskih avtohtonih pasem
- s svetovanjem in strokovno pomočjo pri vodenju sekcije

8. člen

Sekcija lahko izdela svoj letni program dela, lahko pa je vključen k programu dela
Združenja zasavskih gojiteljev malih živali, prav tako nima svojega finančnega načrta,
temveč je vključena k finančnemu načrtu društva. Svoje sestanke lahko organizira ločeno,
vendar je o poteku sestanka obvezno poročanje z zapisnikom predsedniku ZZGMŽ.
Sestanka sekcije se lahko udeleži tudi upravni odbor ZZGMŽ.

3. ČLANSTVO

9. člen

Člani sekcije Junior so vsi mladi od 1. leta starosti do 18. leta starosti in so člani ZZGMŽ.

10. člen

Izvoli se vodja sekcije in njegov namestnik. Vodja sekcije in njegov namestnik sta lahko
»seniorja« ali »juniorja«. Njuna dolžnost je vsem članom sekcije zagotoviti mentorja, ki
svojega varovanca usposablja na strokovnem, ekološkem in moralnem področju. Mentor
mora biti osebnost z dolgoletnim stažem na področju vzreje živali.

11. člen

Člani sekcije Junior v okviru ZZGMŽ lahko kandidirajo za vodje sekcij na nivoju
SZDGPMŽ.

4. MANDATNA DOBA

12. člen

Mandatna doba vodje sekcije ZZGMŽ traja štiri (4) leta z možnostjo za ponovno izvolitev
za dobo štirih (4) let. V primeru odstopa vodje skecije zaradi objektivnih ali subjektivnih
razlogov opravlja delo njegov namestnik do prve izredne seje, kjer se voli novega vodjo
sekcije.

5. DELOVANJE SEKCIJE

13. člen
Sekcija deluje na sejah, ki so vsaj dvakrat na leto oz. po potrebi. Redno sejo skliče vodja
sekcije ali njegov namestnik.

14. člen

Prošnjo za sprejem v sekcijo novoustanovljena regijska zveza ali društvo naslovi v pisni
obliki na vodjo sekcije pred letno skupščino SZDGPMŽ. O vstopu regijske oz. društvene
sekcije v sekcijo SZDGPMŽ se odloča z glasovanjem na letni skupščini SZDGPMŽ.

15. člen

Sekcija na svojih sejah obravnava:
- članstvo sekcije
- razširjenost posameznih pasem
- kakovost gojenja živali
- nabavo živali
- preprečevanje in zatiranje bolezni
- prikaz gojitvenih uspehov doma in v tujini
- organizacija in pomoč pri izvedbi specialnih, državnih in regijskih razstav

16. člen

Člani sekcije Junior plačajo simbolično letno članarino (po dogovoru). Plačajo samo 20%
gajbarino na državnih, regijskih in specialnih razstavah.

17. člen

Člani sekcije morajo o sprejetih sklepih seznaniti upravni odbor ZZGMŽ. Vodja sekcij se
udeležuje sej pri SZDGPMŽ (v okviru juniorske sekcije).

18. člen

Sekcija Junior lahko goji pasemske male živali, ki so v skladu in v pravilniku SZDGPMŽ
ter po evropskem standardu.

19. člen

Sekcija Junor pri ZZGMŽ preneha delovati s sklepom predsedstva ZZGMŽ ali s
prenehanjem obstoja ZZGMŽ.

20. člen

Člani sekcije Junior imajo sekcijo za :
- perutnino
- morske prašičke
- kunce
- golobe

21. člen

Sekcija Junior ima svojo metično številko za kunce ter zaporedno številko obročkov za
perutnino ali golobe.

Tajnik ZZGMŽ
Jure Strniša

Predsednik ZZGMŽ
Jože Breznik